สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Purchase suggestions

Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา

อัจฉรา ชีวพันธ์ , - 2561, - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: คณะครุศาสตร์/สาขาการประถมศึกษา Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

เดอะปรินซ์ (THE PRINCE) ชุดปรัชญา-การเมือง

NICCOLO MACHIAVELLI, - 2559, - ศูนย์หนุงสือจุฬาฯ (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: โรงเรียนกฎหมายและการเมือง Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

เจาะจิตวิทยาเด็ก คู่มือแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติเพือเข้าถึงพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

ไคเรน คูลเลน (KAIREN CULLEN), - 2559, - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: คณะครุศาสตร์ Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

สิงโตนอกคอก (รางวัลซีไรต์ ปี 2560)

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท, - 2560, - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: หนังสือรางวัลซีไรท์ ปี 2560 Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ, - 2561, - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: โครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

การวิเคราะห์การสนทนา วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

ไพโรจน์ วิไลนุช, - 2561, - ศูนย์หนังสือจุฬา (กรุงเทพฯ) - Book

24/04/2018 Note: หลักสูตรนิเทศศาสตร์ Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Requested (ดำเนินการสั่งซื้อ)

ความสุขของกะทิ

- Book

26/04/2018 Suggested for: SDU Library Managed by: STAFF MATRIX Status: Suggestion declined (มีแล้ว/นวนิยายชั้น 2)

พัฒนาเว็บแอพด้วย JavaScript แบบ MEAN Stack

ศุภชัย สมพานิช, - 2018, - สวัสดี ไอที, สนพ. - Book

14/11/2018 Suggested for: SDU Library Status: (ดำเนินการสั่งซื้อ)

พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi

ดร. กอบเกียรติ สระอุบล, - 2018, - อินเตอร์มีเดีย, สนพ. - Book

14/11/2018 Suggested for: SDU Library Status: (ดำเนินการสั่งซื้อ)