สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
วัฒนธรรมองค์กร

บุษกร วัชรศรีโรจน์ - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: 2561 - 274หน้า :

Item type Checkouts: 4 Place hold
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย /

ซอจังฮยอก - ธิงค์ บี่ยอนด์ บุ๊คส์, นนทบุรี : 2560 - 223หน้า:

Item type Checkouts: 3 Place hold
ท่องตัวบท วิ.แพ่ง /

- พิมพ์อักษร, กรุงเทพฯ : - 464 หน้า

Item type Checkouts: 2 Place hold
เกิดแล้ว...ยังงัย(ไง)?ธรรมะฉบับผ่าโลก /

บุญเลิศ เจริญผล - พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, เชียงใหม่ : 2561 - 174หน้า :

Item type Checkouts: 1 Place hold
วิศวกรรมซอฟแวร์

สุวรรณี อัศวกุลชัย - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - 571 หน้า :

Item type Checkouts: 1 Place hold