สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
วิจิตรการกรองร้อยมวลมาลี : เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 1-8 /

พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพฯ : 2560 - 146 หน้า :

Item type Checkouts: 1 Place hold
Ebersole and Hess’ gerontological nursing & healthy aging /

Touhy, Theris A. - Elsevier/Mosby, St. Louis, Mo. : 2018 - 430 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
Essentials of clinical geriatrics

- McGraw-Hill Education, New York : 2018 - 568 p :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
English for presentations at international conferences /

Wallwork, Adrian. - Springer, New York : 2016 - 284 p.

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing /

Hinkle, Janice L. - Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia : 2014 - 2,212 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
Research design in aging and social gerontology :

Weil, Joyce. - Routledge, New York, N.Y. : 2017 - 302 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
Psychiatric and mental health nursing

Evans, Katie. - Elsevier, Chatswood, NSW : 2017 - 652 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
The human body in health and illness /

Herlihy, Barbara L. - Mosbly Elsevier, St. Louis, Mo. : 2018 - 572 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
Varcarolis' foundations of psychiatric mental health nursing :

- Elsevier/Saunders, St. Louis, Mo. : 2018 - 665 p. :

Item type English Books Checkouts: 1 Place hold
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21/

- เพชรเกษรพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, นครปฐม : 2560 - 274 หน้า :

Item type Checkouts: 1 Place hold